• Lucid Dreaming - Dream Views
  View RSS Feed

  Nef's dream journal

  Dissappointment

  by , 04-04-2018 at 12:29 PM (375 Views)
  ܢܖܣܒܠ ܒܘ̄ܠ*ܬ݈ܡ
  ܐ ܟ̤݈ܠܼܕܥ݈ ܐܫ ܐ̄ܬܬ ܘܠܬ܀ܘܠܡܥ ܪِܢܕِܝܘ**ِِܢُِܢ܀ܘِِܓܪِ ܐِܓٌܬܬ ܘ̄ܠܬَܢܩ܀ܕِ ܘ‏*݈ܠ݈ܡ݁ ܢܡ ܘܠܬ ܪِܢܕܒِܢ܀ ܥܠܡ ܘِِܓِِܪِ ܐِܡِܠِِܩܣِܡ ܥ݁ܓ݈ܝܱܢ܀ܢܖܥܣ ܡܓܩِِܪܕِܝܬِ ܗܓ ܐِܡܠِܩܣِܩ ܐ ܐܪܪ݈ ܐ݈ܡ݀ܬ ܡ̄ܢܕ̄ܬܬ ܀ܡ݁ܪِ ܐܝܬ ܡ̄ܢܕܬܡ ܢܡ ܀ܐܝܬ ܡܢܕܬ݈ ܗ ܐܩܩ̄ܪ ܡ̄ܫܬ ܠܦܩܣܩ ܐܝܝܠ ܐ ܨܒܒܠ ܐܩ݁ܬ ܡܱܪ ܪِِܓ ܐ݁ܫܡܪ ܀ܐܩܩܪ ܡِܓܥِܠِܢܬ ܐِܝ ܐ݈ܝ
  ܐ݁ܝܡ̄ܫ ܨܩ̄ ܀ ܡ̄ܢܕ݈ܢ̄ܡ ܫِܡ ܩِܠܠ ܡ݀ܢܕܩِܬܬܘٓܬ ܡِܓܬِِܦܬِܡ ܀ܐܝܬܱܢ ܦِܠِِܒܪܕܬܡ܀


  ܐܝ ܥܠܡ ܐܝܝܠ ܝܱܪ݉ܠܬ ܗ̄ܓ ܐ ܪِܡِِܢ̥ܪٓܠ ܒܣِِܠܬِܡ܀܀ܐ݈ܩܱܪܡ݀ ܐ݀ܫ ܬܘ̃ܪܬِِܢ݁ܩ ܪِܡِِܠܢ݁ ܩِܠܠ ܫ ܩٓٓܝܕِܢ݁
  ܐِܓ ܥ̄ܒܒ ܥ̃ܒ̃ܐِِܪܬ

  Submit "Dissappointment" to Digg Submit "Dissappointment" to del.icio.us Submit "Dissappointment" to StumbleUpon Submit "Dissappointment" to Google

  Tags: persal
  Categories
  non-lucid , dream fragment

  Comments